logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

DSCKI NGUYỄN THỊ PHONG

Chức vụ:TRƯỞNG KHOA DƯỢC
Thành tựu:

Nguyên Trưởng khoa Dược - Bệnh viên Đa khoa Đông Anh