logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

Các dịch vụ khám sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Hà Thành cung cấp đầy đủ các dịch vụ khám sức khỏe, từ khám sức khỏe tổng quát đến khám sức khỏe cho những mục đích cụ thể như: khám sức khỏe theo thông tư 14; Khám sức khỏe lái xe; Khám sức khỏe xuất khẩu lao động; Khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Mục lục:

  1. Khám sức khỏe tổng quát
  2. Khám sức khỏe theo thông tư 14
  3. Khám bệnh nghề nghiệp
  4. Khám sức khỏe lái xe
  5. Khám sức khỏe xuất khẩu lao động
  6. Khám sức khỏe tiền hôn nhân