logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKII Trần Thị Liên

Chức vụ:Bác sỹ xét nghiệm
Thành tựu:

Nguyên:

- Trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Hà Đông