logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKII. Nguyễn Thế Huệ

Chức vụ:Bác sỹ KCB Bệnh nghề Nghiệp
Thành tựu:

- Nguyên Giám đốc PK BNN Hoa Huệ

Quá trình công tác

- Nguyên Trưởng khoa khám bệnh nghề nghiệp TT y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ninh
- Nguyên Giám đốc PK BNN Hoa Huệ