logo
Bệnh viện đa khoa hà thành

Tất cả vì Người Bệnh thân yêu

BSCKI Trần Thị Bích Lan

Chức vụ:Trưởng khoa khám bệnh
Thành tựu:

Nguyên:
- Giám đốc PKĐK Phan Huy Chú
- Phó trưởng khoa Thận tiết niệu 
- Bệnh viện E TW